Устав20.01.2020
Фирми (54)
София  (45)
Перник  (3)
Габрово  (2)
Добрич  (1)
Благоевград  (1)
Лясковец  (1)
Банкя  (1)

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ
"АСОЦИАЦИЯ НА ПОГРЕБАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ"

1. НАИМЕНОВАНИЕ

чл. 1.1. Наименованието на сдружението е ”Асоциация на Погребалните фирми в България” (съкратено АПФБ), наричано по-нататък за краткост Сдружението.

чл. 1.2. В кореспонденцията си Асоциацията задължително вписва своите наименование, седалище, адрес на управление, съдебна регистрация, булстат номер и номер в националния данъчен регистър.


2. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

чл. 2.1. Асоциацията е доброволна национална неправителствена браншова организация, в която могат да членуват: юридически лица регистрирани по Търговския Закон, или съгласно търговското законодателство на други държави, които по предмет на дейност и фактически извършват услуги по организиране и извършване на погребения и кремации, транспорт на покойници в страната и чужбина, поддръжка на гробни места, организиране на възпоменания и помени, изработване на венци, паметници и други гробни знаци, извършване на специализирани услуги по изготвяне, отпечатване и разпространяване на некролози, тъжни помени и др. в.т.ч. и чрез използаване на Интернет, произвеждат и/или търгуват с траурни стоки и потреби, извършват съпътствуващи услуги и/или обслужват фирми заети пряко с тази дейност. Ченове на Асоциацията могат да бъдат и дееспособни физически лица и сдружения с нестопанска цел, регистрирани, които споделят целите и идеите на Асоциацията.

чл. 2.2. Асоциацията осъществява частна дейност.


3. СЕДАЛИЩЕ

чл. 3.1. Седалището на Сдружението е: град София, Столична община, район “Сердика”, улица “Заводска” № 10

чл. 3.2. Адресът на управление на Сдружението е: град София, Столична община, район “Сердика”, улица “Заводска” № 10;


4. СРОК

чл. 4.1. Сружението се създава за неограничен срок.


5. ЦЕЛИ

чл. 5.1. Целите на Сдружението са:

1. Непрекъснато да издига авторитета на фирмите работещи пряко и косвено в този бранш в България и доверието в тях сред всички стопански субекти на пазара;

2. Да утвърждава и популяризира високи критерии и стандарти за качество на предлаганите стоки и услуги;

3. Да съдейства за постигане на справедливи пазарни цени на услугите, съобразно качеството и отговорността с които се извършват, и да възпрепятства нелоялната конкуренция в бранша;

4. Да работи за възможно най-добрата за Членовете си и техните клиенти нормативна уредба, регулираща дейността в бранша.


6. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


чл. 6.1. Предмета на Дейност на Асоциацията включва:

1. Да представлява и защитава свързаните с бранша пазарни и професионални интереси на Членовете си пред изпълнителната, законодателната, съдебната и местната власт и пред другите правителствени и неправителствени органи и организации;

2. Да съдейства на Членовете си за развитие на тяхната дейност чрез популяризиране на критериите по които работят, както и на техните възможности, продукти и услуги;

3. Да съдейства за спазването на етиката и морала на почтения търговец, да следи за нелоялно пазарно поведение в бранша и сигнализира компетентните органи;

4. Да оказват съдействие за доброволно и колегиално уреждане на възникнали спорове между Членовете си;

5. Да съдейства на Членовете си за осъществяване на контакти със сродни браншови организации от други страни;

6. Да поддържа Публичен Регистър на Членовете си и по възможност и необходимост и за останалите търговци в бранша;

7. Да издава специализирано издание за развитието на бранша;

8. Да разработва и/или участва в разработването на стандарти и технически изисквания към услугите в бранша, гарантиращи добрата професионална (производствена) практика и съответствието им с международните стандарти;

9. Да съдейства за повишаване на професионалното равнище на заетите в бранша;

10. Да прави предложения за приемането на нови, както и за изменения и допълнения на действащи нормативни актове касаещи бранша;

11. Да участва в разработването на нови и измененията на съществуващи нормативни актове касаещи бранша;

12. Да участва със свои представители в работата на консултативни съвети, комисии и работни групи към държавни и общински органи;

13. Да разработва и внася в държавните органи предложения, становища, анализи, и други, които касаят развитието на бранша;

14. Да изготвя при необходимост годишни доклади за състоянието на бранша и ги представя на заинтересованите правителствени и неправителствени органи и организации;

15. Да сътрудничи със сродни организации в страната и чужбина и да участва в дейността на европейски и други международни органи и организации;

16. Да участва в национални и международни проекти и програми.

17. Погребални услуги, каменоделски услуги, изработка и продажба на паметници и траурни стоки и аксесоари, строителство, монтаж и ремонт на паметници и траурни знаци, кремация, ,строителство и монтаж на урнови стени и ниши, изработване на урни, изработване на ковчези, транспортна дейност, ангажиране, дейност, свързана с паметници на културата, откриване на погребални бюра за извършване на погребални услуги, разкриване на верига от магазини за продажба на погребални стоки и аксесоари, транспортиране на покойници и урни до гробните места и урновите ниши и стени със собствен специализиран транспорт с климатик, отваряне и заравяне на гробници, изграждане на нови и стари гробници, разкопаване и закриване на гробни места, разбиване на надгробни бетонни плочи, изкореняване и изсичане на дървета, възпрепятстващи ползването на гробовете, продажба на цветя и изработване на венци, разкопаване и зариване на гробни места, озелеленяване и поддръжка на гробове, организация на погребения и кремации, както и друга дейност, незабранена от закона.

18. Асоциацията може да осъществява допълнителна стопанска дейност, само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирана, като прихода от нея следва да се използва за постигане на определените в настоящия устав цели. Предметът на допълнителната стопанска дейнст на Асоциацията се изразява в извършване на дейностите, подробно изброени в чл. 6 т. 17 на настоящия устав.

8. СРЕДСТВА

чл. 8.1. Средствата за реализиране целите и предмета на дейност на Асоциацията ще се набират чрез:

1. Разноски за лична сметка на Председателя и членовете на Управителния Съвет, съгласно разпоредбите на Устава;

2. Членски внос;

3. Дарения;

4. Финансирания;

5. Стопанска дейност;

6. Други законосъобразни начини.

чл. 8.2. (1) Общото Събрани осигурява


1. Разходи за комуникация, кореспонденция и командировки;

2. Воденето на счетоводството на Асоциацията;

3. Поддръжка на интернет страница;

4. Поддръжка на Публичен Регистър на Членовете;

5. Издаването на специализирано издание за развитието на бранша;

6. Другите административни и офис разходи, свързани с дейността.


чл. 8.4.(1) Асоциацията няма да извършва обичайна стопанска дейност по занятие.

(2) Асоциацията може да извършва стопанска дейност само в отделни случаи, когато това е необходимо за реализиране на нейните цели и предмет на дейност в полза на Членовете й.

(3) Стопанската дейност се извършва изключително в съответствие със законодателството.

(4) При извършване на стопанска дейност Асоциацията не преследва печалба и ако реализира такава тя е в минимален размер.


9. ЧЛЕНСТВО

Общи Разпоредби

чл. 9.1. (1) Членуването в Асоциацията е доброволно.

(2) Член на Асоциацията може да бъде лице, което е :

1. физическо лице, сдружение с нестопанска цел, което споделя целите и идеите на Асоциацията;

2. юридическо лице, регистрирано по Търговския Закон, или съгласно търговското законодателство на други държави, което съгласно предмета си на дейност и фактически извършва посочените в чл.2.1 дейности.

и

Приема Устава и условията за членство;

Отговаря на условията за членство;

Е платило членския внос.


Права, Задължения и Отговорност

чл. 9.2. Всеки Член на Асоциацията има право:

1. Да участвува в дейността на Асоциацията и в работата на Общото Събрание;

2. Да бъде избиран в нейните Органи;

3. Да бъде информиран за дейността на Асоциацията;

4. Да се ползва от имуществото на Асоциацията и от резултатите на дейността и.

чл. 9.3. Всеки Член на Асоциацията е длъжен:

1. Да внася редовно членския си внос;

2. Да спазва Устава и да изпълнява решенията на Общото Събрание и Управителния Съвет;

3. Да работи за постигане целите на Асоциацията и за издигане на нейния обществен авторитет.

чл. 9.4. (1) За задълженията на Асоциацията Членът отговаря до размера на внесения членски внос.

(2) Членът не отговаря лично за задълженията на Асоциацията.

чл. 9.5. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството.


Условия за Членство

чл. 9.6. (1) Всеки кандидат за Член на Асоциацията трябва да изпълни следните условия:

1. Да декларира, че приема Устава и указаните в него Професионални и Етични Ангажименти и Отговорности към Клиентите;

2. Да представи актуално състояние от съдебната си регистрация, издадено не по-рано от шест месеца преди представянето му;

3. Да плати членския си внос.


Приемане на Нови Членове и Прекратяване на Членство

чл. 9.7. (1) Кандидатите внасят в Управителния Съвет Заявление за Членство, към което прилагат документите по чл. 9.6 ал. 1.

(2) Приемането на нови Членове става с решение на Общото събрани, прието с обикновено мнозинство на присъстващите членове.

чл. 9.8. Членството се прекратява със:

1. Едностранно волеизявление от напускащия Член до Управителния Съвет;

2. Изключване;

3. Юридическото прекратяване на Член на Асоциацията;

4. Отпадане – не плащане на членския внос за три последователни календарни месеца или неизпълнение (не поддържане) на условията за членство по чл. 9.6, ал. 1.

чл. 9.9. (1) Решението за изключване по т. 2 на предходния член е крайна мярка и се взема от Общото Събрание при виновно поведение на Член на Асоциацията, което веднага влиза в сила.

(2) Причините за изключване могат да бъдат:

1. Подадени неверни данни за изпълнени условия за членство

2. Нарушаване на Етичния Кодекс спрямо друг Член на Асоциацията и/или самата Асоциация;

3. Нарушаване на условието за Лоялност определено в Устава.

4. Поведение уронващо престижа и авторитета на Асоциацията.


(3) Изключен член на Асоциацията може да бъде приет отново за Член най-малко шест месеца след изключването му, по реда за приемане на нов Член с мнозинство три/четвърти от гласове на Общото Събрание.


чл. 9.10. (1) Едностранно волеизявление от Член за напускане на Асоциацията, се оповестява от Управителния Съвет (заедно с мотивите – ако има такива) на останалите Членове на следващото общо събрание след депозирането му.

(2) Отпадането на Членове, заради не плащане на членския внос за три последователни календарни месеца или неизпълнение (не поддържане) на условията за членство по чл. 9.6, ал. 1, се констатира от Управителния Съвет в периода от 01 до 15 юни на всяка година и се оповестява на останалите Членове на Асоциацията, на следващото редовно или извънредно общо събрание на Асоциацията.

чл. 9.11. При прекратяване на членство, независимо от причините, Лицето напуснало Асоциацията не получава компенсации за внесения членски внос за периода от приемането му за член до прекратяване на членството му.


Удостоверение за Членство – Референция

чл. 9.12. Асоциацията издава на членовете си Членска карта и удостоверение за членство, които удостоверяват пред трети лица членството на лицето в Асоциацията. При прекратяване на членственото правоотношение, независимо от основанията за прекратяване, лицето е длъжно да върне предоставените му членска карта и удостоверение, едновременно с депозиране на молбата за напускане, респективно в двуседмичен срок след изключването (отпадането) му.


10. ЧЛЕНСКИ ВНОС

чл. 10.1. Членския внос на Асоциацията е месечен


чл. 10.2. Нов Член, заплаща членски внос от месеца на приемането му.

чл. 10.3. Всички Членове на Асоциацията са длъжни да платят определения членски внос до края на месеца

чл. 10.4. Членския внос се заплаща по банковата сметка на Асоциацията, или срещу издаден документ от касиера.


11. ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА

чл. 11.1. Органите на Асоциацията са:

1. Общо Събрание;

2. Управителен Съвет;

3. Председател;

4. Контролна комисия


чл. 11.2. (1) Председателя, членовете на Управителния Съвет и Контролната комисия не получават възнаграждение за работата си в Асоциацията.


12. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общи Разпоредби и Компетентност

чл. 12.1. (1) Общото Събрание е върховен ръководен орган на Асоциацията.

(2) В Общото Събрание участват всички Членове на Асоциацията.

чл. 12.2. (1) В Общото Събрание Членовете се представляват от законните си представители или изрично упълномощено от тях лице с нотариално заверено пълномощно.

(2) Пълномощник на законен представител може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните трябва да са издадени изрично за участие в конкретното Общо Събрание на Асоциацията.

(4) Пълномощниците могат да представляват само един Член на Асоциацията.

(5) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

чл. 12.3. Компетентност на Общото Събрание:

1. Приема, изменя и допълва Устава на Асоциацията;

2. Преобразува и прекратява Асоциацията;

3. Приема, изменя и допълва Етичния Кодекс на Асоциацията;

4. Приема и изключва членовете на асоциацията;

5. Приема бюджета на Асоциацията;

6. Приема отчета за дейността на Управителния Съвет;

7. Приема отчета на Контролната комисия;

8. Определя размера на членския внос;

9. Избира и освобождава Председателя на Асоциацията;

10. Избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;

11. Избира и освобождава Контролната комисия и неговия заместник;

12. Отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на законодателството, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;

13. Взема и други решения предвидени в Устава.


Периодичност и Свикване

чл. 12.4. (1) Общото Събрание се провежда най-малко веднъж годишно – Редовно Общо Събрание.

(2) Редовното Общо Събрание се свиква за провеждане в началото на годината.


чл. 12.5. (1) Общото Събрание се провежда в делничен за страната ден.

(2) Мястото на провеждане на Общото Събрание трябва да е общо достъпно.


чл. 12.6. (1) Редовното Общо Събрание се свиква от Управителния Съвет.

(2) За решаване на важни и неотложни във времето въпроси Управителният Съвет може да свиква и Извънредно Общо Събрание.

(3) По искане на една трета от Членовете на Асоциацията Управителният Съвет е длъжен да свика Редовно (ако не е свикано за провеждане в определения срок) или Извънредно Общо Събрание, като задължително включи исканите от иницииращите го Членове точки в дневния ред. Ако в срок до един месец от искането за свикване на Общо Събрание Управителният Съвет не го свика, или не включи исканите от иницииращите го Членове точки в дневния ред, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

(4) По искане на една трета от Членовете на Асоциацията за точки в дневния ред на Редовно Общо Събрание, Управителния Съвет е задължен да ги включи. Това искане трябва да е отправено до Управителния Съвет.

(4) Свикването на Общото Събрание се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен Вестник" и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира адреса на управление на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочената дата.

(5) Поканата за Общото Събрание съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото Събрание и по чия инициатива то се свиква.


Кворум, Решения и Протокол

чл. 12.7. (1) Общото Събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички Членове на Асоциацията.

(2) При липса на кворум Общото Събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и Членове да са се явили.

чл. 12.8. (1) Всеки Член на Асоциацията има право на един глас в Общото Събрание.

(2) Член, или негов представител, няма право на глас в Общото Събрание при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг/а или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управляващ или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

чл. 12.9. (1) Решенията на Общото Събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията по чл. 11.3, т. 1 и т. 2 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(4) Решения на Общото Събрание, с които се променят обстоятелства подлежащи на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват от Управителния Съвет пред Окръжния Съд по седалището на Асоциацията за вписване.

чл. 12.10. (1) За заседанието на Общото Събрание се води протокол, който след съставянето му се класира в Протоколната Книга на Общото Събрание.

(2) Протоколната Книга на Общото Събрание се съхраняваа от Председателя на УС.

(3) Протоколът за Общото Събрание се подписва от Председателстващия, Секретаря и Преброителите на гласовете.

(4) Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото Събрание.

(5) Всеки Член на Асоциацията, който е присъствал на Общото Събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

(6) Управителния Съвет в едномесечен срок от провеждане на Общо Събрание оповестява неговия протокол на всички Членове на Асоциацията.


Протичане на Общото Събрание

чл. 12.11. Общото Събрание се открива от Председателя на Асоциацията, който:

1. Оповестява кворума и при нужда отлага Общото Събрание за един час по-късно;

2. Прави встъпително изказване

3. Оповестява гостите на Общото Събрание и им дава дума за приветствия;

4. Провежда явен избор за Председателстващ на Общото Събрание.

чл. 12.12. Избрания Председателстващ на Общото Събрание:

1. Провежда избор на Секретар и Преброители на гласовете;

2. Предлага регламент за изказванията и начина на вземане на решения и провежда гласуване за одобряването им.

чл. 12.13. След одобряването на регламента за изказванията и начина за вземане на решения се пристъпва към работата по следващите точки от дневния ред на Общото Събрание.

чл. 12.14. Председателстващия на Общото Събрание се задължава да го ръководи като:

1. Дава равнопоставена възможност на всички мнения и гледни точки да бъдат обхватно изложени и аргументирани;

2. Не допуска и прекъсва изказвания, които нямат отношение към въпросите от дневния ред;

3. Не допуска не етично и не колегиално поведение между присъстващите;

4. Не допуска нарушаване на редът в залата;

5. Потушава всички потенциални конфликти и напрежение още в своя зародиш;

6. Изказва се само по реда на регламента за изказванията;

7. Стриктно спазва регламента за изказвания и начина на вземане на решения по отношение на всички присъстващи.

чл. 12.15. Ако Председателстващия на Общото Събрание не се придържа към условията на предходния член, може да бъде поискано гласуване за смяната му с Председателя на Асоциацията, което Председателстващия на Общото Събрание е задължен веднага да проведе.


Явно или Тайно Гласуване

чл. 12.16. (1) Общото Събрание взема решенията си с явно гласуване, освен в случаите на избор на Председател на Асоциацията, членове на Управителния Съвет и Контролна комисия, когато гласуването е тайно.

(2) Общото Събрание може да вземе решение и по други въпроси решенията да се вземат с тайно гласуване.


Гости на Общото Събрание

чл. 12.17. Гости на Общото Събрание могат да бъдат само лица поканени от Председателя или с решение на Управителния Съвет.

чл. 12.18. (1) За Гости на Общото Събрание могат да се канят:

1. Представители на други браншови и работодателски организации;

2. Представители на държавни и общински институции;

3. Представители на различни вероизповедания

4. Значими личности от икономическия и обществения живот;

5. Журналисти.

(2) На гостите по точка от 1 до 4 по предходната алинея Председателя на Асоциацията може да даде думата за приветствие към Общото Събрание.

(3) Гостите могат да присъстват до края на работата на Общото Събрание.

(4) Гостите нямат право да правят опити и/или да влияят на решенията, които Общото Събрание трябва да вземе. При подобна проява Председателя на Асоциацията и/или Председателстващия на Общото Събрание ги прекъсва и им отнема думата, а ако е необходимо ги отстранява от Общото Събрание.


13. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Общи Разпоредби

чл. 13.1. (1) Асоциацията се управлява и представлява от Управителен Съвет, с мандат от четири години.

чл. 13.1. (1) Управителният Съвет е в състав от три или пет члена.

(2) Председателят на Асоциацията е член на Управителния Съвет по право.

(3) Общото Събрание избира останалите двама или четири члена на Управителния Съвет само измежду кандидатури предложени от Общото събрание.

чл. 13.3. (1) Членове на Управителния Съвет могат да бъдат само лица, които са законни представители на Членове на Асоциацията.

(2) Член на Управителния Съвет, който престане да бъде законен представител на Член на Асоциацията или лицето, което представлява прекрати членството си в Асоциацията, същия автоматично отпада от състава на Управителния Съвет и на следващото Общо Събрание се избира нов член на неговото място.

(3) Членовете на Управителния Съвет могат да бъдат преизбирани за следващи мандати без ограничение.

чл. 13.4. (1) Член на Управителния Съвет може да прекрати членството си в Съвета с едностранно волеизявление до Управителния Съвет.

(2) При смърт на член на Управителния Съвет или при прекратяване на членство в Съвета по реда на предходната алинея, на следващото Общо Събрание се избира нов член на неговото място.

(3) При прекратяване на членство по реда на ал. 1, членът на Управителния Съвет прекратяващ членството си продължава да изпълнява задълженията си до избирането на нов член на Съвета на неговото място.

(4) Член на Управителния Съвет може да бъде сменян и по предложение на Председателя на Асоциацията, което предложение се подлага на гласуване от Общото събрание.


Компетентност и Задължения

чл. 13.5. Компетентност на Управителния Съвет:

1. Приема вътрешни актове, освен тези от компетентността на Общото Събрание;

2. Приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията, която следва да бъде утвърдена от Общото Събрание;

3. Разпорежда се с движимото имущество на Асоциациацията;

4. Определя реда и организира реализирането на целите и предмета на дейността на Асоциацията.

5. Образува временни и/или постоянни комисии и/или работни групи от законни и/или упълномощени представители на Членове на Асоциацията, които доброволно и безвъзмездно биха работили по задачи и проблеми свързани с целите и предмета на дейност на Асоциацията;

6. Упълномощава законни и/или упълномощени представители на Членове на Асоциацията, които доброволно и безвъзмездно биха представлявали Асоциацията временно и/или постоянно пред трети лица по въпроси и проблеми свързани с нейните цели и предмет на дейност.

7. Подготвя и внася в Общото Събрание проект за бюджет;

8. Определя адреса на управление на Асоциацията;

9. Взема и други решения предвидени в Устава.

10. Взема решения и по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг Орган.

чл. 13.6. (1) Управителния Съвет е длъжен да изпълнява задълженията си по Устава и решенията на Общото Събрание.

(2) Управителния Съвет е длъжен да работи и изпълнява задълженията си в интерес на Асоциацията и нейните Членове.

(3) Управителния Съвет е длъжен да осигури воденето на счетоводството на Асоциацията, съгласно законодателството.

(4) Управителния Съвет е длъжен да предаде по опис документацията на Асоциацията, за която отговоря, на Управителния Съвет, който го наследява.

(5) Управителния Съвет може да одобрява и да извършва само разходи, за които средствата са предварително осигурени


Заседания, Кворум, Решения и Протокол

чл. 13.7. (1) Управителният Съвет се събира на заседания най-малко веднъж на два месеца.

(2) Заседанията на Управителния Съвет се свикват от Председателя на Асоциацията съгласувано с останалите членове на Съвета за датата, часа, мястото и дневния ред.

(3) Заседанията на Управителния Съвет се ръководят от Председателя на Асоциацията.

(4) Всеки член на Управителния Съвет може да поиска от Председателя да свика заседание на Съвета, ако не е свиквано повече от два месеца, както и за обсъждане и решаване на неотложни въпроси. Ако Председателя не свика Управителния Съвет в едноседмичен срок, иницииращият го член на Съвета има право да го свика съгласувано по реда на ал. 2 и да го ръководи.

чл. 13.8. (1) Управителния Съвет може да взема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от заседанието.

(3) Управителния Съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Съвета.

чл. 13.9. Решенията на Управителния Съвет се вземат с мнозинство от всички членове.

чл. 13.10. (1) За заседанието на Управителния Съвет се води протокол, който след съставянето му се класира в Протоколната Книга на Управителния Съвет.

(2) Протоколната Книга на Управителния Съвет се поддържа от Председателя.

(3) В протоколът за Управителния Съвет се вписват направените предложения по същество, взетите решения и направените възражения по всяка точка от дневния ред.

(4) Протоколът за Управителния Съвет се подписва от всички присъствали членове на Съвета.

(5) Управителния Съвет в едномесечен срок от провеждане на заседание на Съвета оповестява неговия протокол на всички Членове на Асоциацията.


14. ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

чл. 14.1. Председателя:

1. Представлява Асоциацията;

2. Подписва всички документи от името на Асоциацията;

3. Организира и ръководи дейността на Управителния Съвет;

4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото Събрание и Управителния Съвет;

5. Назначава и освобождава персонала на АПФБ ако има такъв.

6. Упълномощава законни и/или упълномощени представители на Членове на Асоциацията, които доброволно и безвъзмездно биха представлявали Асоциацията временно и/или постоянно пред трети лица по въпроси и проблеми свързани с нейните цели и предмет на дейност.

7. Извършва и други дейности предвидени в Устава.

чл. 14.2. (1) Председателя на Асоциацията е длъжен да спазва Устава и да изпълнява всички решения на Общото Събрание и Управителния Съвет.

(2) Председателя е длъжен да предаде по опис документацията на Асоциацията, за която отговоря, на своя наследник или на лице определено от Управителния Съвет.

чл. 14.3. (1) Председателя на Асоциацията се избира от Общото Събрание с тайно гласуване и обикновено мнозинство.

(2) Мандатът на Председателя е четири години и може да бъде преизбиран за следващи мандати без ограничения.

чл. 14.4. (1) За Председател на Асоциацията може да бъде избирано само лице, което е член на Асоциацията или законен представител на член на Асоциацията.

(2) Ако Председателя престане да бъде законен представител на член на Асоциацията или лицето, което представлява прекрати членството си в Асоциацията, същия автоматично отпада от тази длъжност и Управителния Съвет в срок до три месеца свиква и провежда извънредно Общо Събрание за избор на нов Председател.

чл. 14.5. (1) Председателя на Асоциацията може да прекрати мандата си с едностранно волеизявление до Управителния Съвет.

(2) При смърт на Председателя или при прекратяване на мандата му по реда на предходната алинея, Управителния Съвет в срок до три месеца свиква и провежда извънредно Общо Събрание за избор на нов Председател.

(3) При прекратяване на мандата на Председателя по реда на ал. 1, същия продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов Председател.

чл. 14.6. (1) Общото Събрание избира Председател само измежду членовете на Асоциацията.чл. 14.7. (1) Заместник Председателя се избира от Управителния Съвет само измежду кандидатури предложени от Общото Събрание.

(2) Когато Председателя отсъства за период по-дълъг от един месец, функциите му се изпълняват от член на Управителния съвет, по заместване.

чл. 14.8. (1) По искане на една трета от Членовете на Асоциацията, Председателят на Асоциацията може да бъде сменен преди изтичане на мандата му с решение на Общото Събрание, с доказани аргументи, че работи против АПФБ.

(2) Искането за смяна на Председателя трябва да бъде мотивирано и съпроводено с алтернативна кандидатура по реда и условията за кандидатиране за Председател на Асоциацията.

(3) Искането за смяна на Председателя трябва да бъде направено пред Управителния Съвет най-късно три месеца преди датата на провеждане на Редовно или Извънредно Общо Събрание.15. КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

чл. 15.1. Контролната комисия

1. Е пряко подчинена на Общото Събрание и следи за спазването на Устава и решенията на Общото Събрание;

2. Отчита дейността си само пред Общото Събрание;

3. Извършва и други дейности предвидени в Устава.

чл. 15.2. Контролната комисия има право да получава информация и достъп до документи на Управителния Съвет, Председателя секретар само във връзка със дейността си по следене за спазване на Устава и решенията на Общото Събрание, и последните са задължени да му оказват необходимото за тази цел съдействие.

чл. 15.3. (1) Контролната комисия се състои от три ил пет лица – контрольори и се избира от Общото Събрание чрез гласуване и обикновено мнозинство.

(2) Мандата на Контролната комисия е четири години и може да бъде преизбирана за следващи мандати без ограничения.

(3) Контрольорите – членове на Контролната комисия не могат да бъдат членове на Управителния Съвет или да бъдат в трудово - или гражданско-правни отношения с Асоциацията.

чл. 15.4. (1) За Контрольорите – членове на Контролната комисия на Асоциацията могат да бъдат избирани само лица, които са членове на Асоциацията или са е законни представители на Членове на Асоциацията.

(2) Ако лицето, избрано за контрольор – член на Контролната комисия престане да бъде член на Асоциацията или законен представител на член на Асоциацията или юридическото лице, което представлява прекрати членството си в Асоциацията, същият автоматично отпада от тази длъжност и на следващото Общо Събрание се избира нов член на Контролната комисия.

чл. 16.1. Лице, избрано за контрольор – член на Контролната комисия, може да прекрати мандата си с едностранно волеизявление до Управителния Съвет.


17. КОНФИДЕНЦАЛНОСТ

чл. 17.1. Председателят организира съхраняването на документите и данните на Асоциацията по начин, който да възпрепятства достъпа на трети лица до тях.

чл. 17.2. (1) Членовете на Управителния Съвет, Председателя, Контролната комисия и другите служители на Асоциацията нямат право да оповестяват данни и документи станали им известни за Членове на Асоциацията във връзка с изпълняване на задълженията им в срок от десет години, след напускане на заемана длъжност в Асоциацията.

(2) Забраната не важи за данни, които се оповестяват в Публичния Регистър на Асоциацията.


18. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

18.1. Кореспонденцията с органите на Асоциацията се осъществява по седалището и адреса на Асоциацията.


20. ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл. 20.1. Асоциацията се прекратява:

1. По решение на Общото Събрание;

2. С решение на Окръжния Съд по седалището на Асоциацията в определените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел случаи.


21. ЛИКВИДАЦИЯ

чл. 21.1. (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Асоциацията.

(2) Ликвидацията се извършва от Председателя на Асоциацията. Той извършва предвидените действия по ликвидация на Асоциацията, осребряване на нейното имущество и удовлетворяване на кредиторите и.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя между Членовете на Асоциацията към момента на прекратяването му, пропорционално на внесения от всеки Член членски внос за периода от приемането му за Член до прекратяването на Асоциацията.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на прекратената Асоциация до размера на придобитото.


22. КЛОНОВЕ И КООРДИНАТОРИ

чл. 22.1. Образуването на Клонове на Асоциацията става с решение на Общото събрание

чл. 22.2. Клонове на Асоциацията могат да се учредяват само на регионален принцип съгласно областното териториалното и административното деление на Република България, като Клоновете са със седалища в съответните областни центрове.

чл. 22.3. (1) Общото събрание избира Управители на Клоновете и определя техните права, задължения и отговорности.

22.2 Общото събрание може да снема от длъжност Управители на Клонове, както и да изменя техните права, задължения и отговорности по всяко време.


23. СИМВОЛИ И ФОРМА НА ДОКУМЕНТИТЕ

чл. 23.1. Асоциацията има свои символи, които се одобряват от Общото Събрание по предложение на Управителния Съвет.

чл. 23.2. Формата и дизайна на документите, печата, рекламните материали и изданието на Асоциацията се одобряват от Общото събрание.


24. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 24.1. Клиентите на Членовете на Асоциацията, могат да се обръщат към Управителния Съвет за съдействие в случаите при нужда.


Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали Членове на Общо Събрание на Сдружение ” Асоциация на погребалните фирми в България”, състояло се на 20.04.2006 г. в град София

1. ЕТ “МИРА – 2001 – Коце Алексиев”


2. ЕТ “ПОСЛЕДНА ПОЧИТ- Методи Трайчев”


3. ЕТ”МИРА-Иван Алексиев”


4. ЕТ “ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ- СИНАЙ”


5. ЕТ “ВЕЧНА ПАМЕТ-Ваня Георгиева”


6. ЕТ “КИРИЛ СТЕФАНОВ”


7. ЕТ “МИРА-2004 Виолета Алексиева”


8. ЕТ “ММ- Марио Марков”


9 .ООД “ИНРИ-2”


10 .ЕТ “ВСЕМИРА- Павел Филипов”


11.ЕТ “ПИСА- Васка Караманова”


12.ЕТ “РАМОНА-Иванка Наумова”


13. ООД “ТРИКЕЛ-97”


14. ЕТ “ЗОРА-2-2004- Добринка Христова”


15. ЕТ “САМ и П- Мадлен Тодорова”


16. ЕТ “ЕЛИСЕУМ- Велин Велинов”


17. ЕТ “ЛЮБОМИР АЛЕКСИЕВ- ХРИСТОС”


18. ЕТ “ЕРА- Елизабета Кръстева”


19. ЕТ “НИКО- Николай Станев”


20. ЕТ “Теодор Алексиев”


21. Борислав Кирилов Христов, ЕГН 6001136420


22. Вера Василев Манова, ЕГН 6201177299


23. ЕТ “Гранит- Любен Петров”


24. ЕТ “АСЯ-Красимира Такова”
 Добави в Favorites